Voorwaarden verlies- en schadeplan tijdens proef

1 Dekking

Verzekerd is schade aan de hoortoestellen tijdens proef voor maximaal 3 maanden, wanneer de schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt wordt of ontstaat. Onder schade wordt ook verstaan verlies of diefstal van de verzekerde hoortoestellen.

2 Uitsluitingen

Geen uitkering wordt verleend:

 1. a) voor schade veroorzaakt door of bestaande uit normale slijtage of enige geleidelijk inwerkende invloed;
 2. b) voor schade, verlies of diefstal ontstaan tijdens reparatie, reiniging of bewerking; c) als de schade en/of kosten verhaald kunnen worden op een onderhoudscontract, garantieregeling, (leverings)overeenkomst of zorgverzekering;
 3. d) als klant met opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt;
 4. e) voor schoonmaakkosten, normaal onderhoud en afstellen;
 5. f) voor schade veroorzaakt door of bestaande uit onvoldoende onderhoud, eigen gebrek en materiaal- of constructiefouten;
 6. g) voor schade veroorzaakt door of bestaande uit krassen, barsten, deuken, schrammen, vlekken en putten als deze de werking van de klant hoortoestellen niet belemmeren, tenzij deze tegelijk zijn ontstaan met een andere verzekerde schade;
 7. h) als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de bij de klant zijn hoortoestellen behorende gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
 8. i) voor schade aan of verlies van batterijen, lifetips, en andere aan- en toebehoren welke door de aard van normaal gebruik aan een snelle slijtage onderhevig zijn, tenzij schade aan of verlies van deze aan- en toebehoren ontstaat als gevolg van een andere verzekerde schade;
 9. j) ontstaan tijdens het verzenden van de verzekerde hoortoestellen per post;3 Begin, duur en beëindiging van Het Plan

  a)Het plan gaat in op de dag dat de klant hoortoestellen door Horen Epe in bruikleen zijn gegeven en eindigt automatisch 3 maanden na aanvang.
  b)Het Plan eindigt:
  (i) met onmiddellijke ingang indien klant heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden bij het aangaan of tijdens deze verzekering;                      (ii) met onmiddellijke ingang indien de bruikleen eindigt of het belang bij de klant hoortoestellen overgaat mits dat gepaard gaat met verlies van de feitelijke macht daarover;
  (iii) met onmiddellijke ingang zodra de klant zich buiten Nederland vestigt; of      (iv) nadat aan de klant een schade is gemeld die tot uitkering(en) heeft geleid of tot het doen van uitkering(en) zal leiden, dan wel door de verzekeraar is afgewezen.

4 Verplichting algemeen

Klant is op straffe van verlies van alle uit dit Plan voortvloeiende rechten verplicht om zich te onthouden van alles wat de belangen van Horen Epe kan schaden en alle normale voorzorgen te nemen ter voorkoming van schade, verlies en diefstal aan (van) de verzekerde hoortoestellen.

5 Verplichtingen bij een verlies of schadegeval

Verzekerde is verplicht:
a) in geval van een schade die zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te melden aan Horen Epe. Wanneer de hoortoestellen van een klant zijn gestolen , moet hiervan binnen 48 uur aangifte bij de politie ter plaatse worden gedaan. Als de klant zijn hoortoestellen heeft verloren, moet dit binnen 48 uur op www.verlorenofgevonden.nl worden gemeld. Het rapport van de aangifte of de melding dient aan de audicien te worden overlegd;
b) alle redelijkerwijs te verlangen medewerking en informatie aan Horen Epe te verlenen en verstrekken voor de behandeling van de schade;
c) zodra de verloren of vermiste verzekerde hoortoestellen zijn teruggevonden, dit aan Horen Epe te melden;

6 Vergoeding van de schade

a) Vergoeding van de schade vindt uitsluitend in natura plaats via Horen Epe.
b) Als waarde van de verzekerde hoortoestellen gelden de als zodanig op de offert vermelde aanschafwaarde(s).
c) Bij beschadiging worden de kosten vergoed voor het vakkundig herstel van de verzekerde hoortoestellen met onderdelen van dezelfde soort en kwaliteit, zoveel mogelijk met onderdelen van de betreffende fabrikant.                                    d) Bij verlies of diefstal en als de kosten voor het herstel van een beschadiging meer bedragen dan de waarde van de verzekerde hoortoestellen, worden de verzekerde hoortoestellen vervangen door nieuwe apparatuur van dezelfde soort en kwaliteit.
e) Op de vastgestelde vergoeding wordt de op de offerte genoemde eigen bijdrage in mindering gebracht. Vergoeding vindt pas plaats nadat verzekerde de eigen bijdrage aan de audicien heeft betaald.

7 Eigen bijdrage

Er geldt een eigen bijdrage van 100 euro per hoortoestel welke door Horen Epe in rekening wordt gebracht bij de vervanging of reparatie van de verzekerde hoortoestellen.

8 Niet-nakoming verplichtingen

Er wordt geen dekking verleend indien klant één of meer verplichtingen niet is nagekomen indien en voor zover de belangen van het plan daardoor zijn geschaad. Elk recht op uitkering vervalt indien klant één of meer verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Horen Epe te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.